ÏMORAUSA LOOKBOOK

 

 

Click on
a silhouette
for more details
and order

KEÏKO

SABURO

KON ITO (skirt)

YAMABUSHI (top) KUSAZURI (skirt)

BUSHIDO (top)

DOMARU

HIDA

KAÖ

RÖNIN (beachwear)

YOROI (top)

SENSEI

BUSHI

DAIMYO

KONDEI

SHIRO (skirt)

HAIDATE

SATORI